TikClient 0.1

Connecting to pubsub.tik.okno.be ...